zaterdag 20 mei 2017

Alders wil Lelystad Airport versneld laten doorgroeien naar 25.000 vluchten

Alders stelt voor om Lelystad Airport versneld te ontwikkelen naar 25 duizend vluchten.
In de oorspronkelijke stukken werd nog gesproken over 'langzaam ingroeien'. Schiphol heeft echter door tariefsverlagingen de deur volop open gezet voor lowcostcarriers. Voor Lelystad betekent dit niet 'lang ingroeien' maar direct vanaf opening volop groeien. Al in 2020 worden de 25.000 vluchten bereikt en wil men door naar 45.000 vluchten. Dit is te lezen in de laatste voortgangsrapportage van Alders.:


De groeicijfers die Schiphol in het Ondernemingsplan Lelystad hanteert, liggen rond de 2 procent. In het advies over de marktontwikkeling (juni 2014) is aangegeven dat bij een groeipercentage van 2 procent de tijdigheid van de realisatie van Lelystad ter ondersteuning van de opvang van de groei onder druk staat. De groei is inmiddels een aantal jaren achtereen ruim boven die 2 procent uitgekomen. Daarmee ontstaat vanaf 2018 een capaciteitstekort en wordt er vanaf dat moment een grotere beschikbare capaciteit in Lelystad gevraagd dan in het Ondernemingsplan voorzien is en dan in de praktijk te realiseren is op Lelystad in 2018. Daarmee komt in versterkte mate he tvraagstuk van een versnelde ingroei op Lelystad op tafel.
Aan de bestuurlijke Tafel is er met het oog hierop nog eens op gewezen dat de afspraak in het advies van de Tafel van 30 maart 2012 over de volumeontwikkeling vanaf 2015 naar 2020 betrekking heeft op 25.000 vliegtuigbewegingen. Een tragere fasering is in de door de Alderstafel uitgebrachte adviezen niet aan te treffen en al evenmin in het formeel vastgestelde Luchthavenbesluit. De nadien in 2014 in het Ondernemingsplan LelystadAirport gepresenteerde fasering vervangt de aan de Tafel gemaakte afspraken over de volume ontwikkeling niet. Deze fasering in het Ondernemingsplan dient namelijk een heel ander doel, namelijk de bedrijfseconomische onderbouwing van de noodzakelijke investeringen in de luchthaveninfrastructuur in een laag groeiscenario. De afspraken aan de Alderstafel en het daarop gebaseerde Luchthavenbesluit hebben echter betrekking opeen ruimte van in totaal 45.000 vliegtuigbewegingen waarvan 25.000 in de periode tot 2020 en de rest vanaf 2020 na uitvoering van een tussentijdse evaluatie.