dinsdag 21 oktober 2014

Uitstel luchthavenbesluit Lelystad Airport tot april 2015

Het was altijd al erg ambitieus om in november 2014 een luchthavenbesluit te nemen voor Lelystad Airport, maar nu is besloten het uit te stellen tot april 2015. In een brief aan de Tweede Kamer legt Staatsecretaris Mansveld uit dat zij omwille van de ‘zorgvuldigheid’ het luchthavenbesluit uitstelt tot april 2015.

Reden hiervoor is dat de milieueffectrapportage (MER) naar aanleiding van de kritiek van de onafhankelijke MER- commissie is aangevuld. Het gaat hierbij om de beschrijving van de invloed op natuurgebieden (vogels en stikstofproblematiek) en de onduidelijkheden in de geluidsberekeningen. Lees het bericht “Uitstel besluit uitbreiding Lelystad Airport door tekortkomingen MER“ voor een uitgebreide beschrijving van de kritiek op de MER .

De MER wordt aangevuld en opgestuurd naar de Tweede Kamer. Die praat er op 26 november 2014 over. Daarna worden alle stukken naar de Raad van State gestuurd voor beoordeling. In april 2015 kan dan – als de Raad van State instemt -  het definitieve luchthavenbesluit voor de uitbreiding van Lelystad Airport worden genomen. De planning ziet er alsvolgt uit:

 1. De MER wordt aangevuld met invloed op natuurgebieden (vogels, stikstof-problematiek) en de geluidsberekeningen voor toekomstige woonwijken zoals bijvoorbeeld Oosterwold (tussen Almere en Zeewolde);
 2. De aangepaste MER wordt opgestuurd voor beoordeling aan de MER commissie (17-10-2014); 
 3. Half november 2014:  de aangepaste MER en het oordeel van de MER-cie wordt verstuurd naar de Tweede Kamer;
 4. 26 november 2014: debat in de Tweede Kamer (Cie I&M). PvdA en VVD staan achter de plannen (meerderheid);
 5. Eind november 2014: Staatssecretaris Mansveld stuurt het gehele pakket voor beoordeling naar de Raad van State (RvS);
 6. April 2015: Raad van State brengt advies uit. 
 7. April 2015: worden de plannen goedgekeurd door de Raad van State? Dan wordt het definitieve luchthavenbesluit genomen. 
 8. April 2015: worden de plannen afgekeurd door de Raad van State? Dan moet het luchthavenbesluit aangepast worden en wellicht moet de hele procedure dan over. 
 9. Vanaf april 2015 (na goedkeuring RvS): het aanvragen van verschillende vergunningen voor Lelystad Airport. Het wijzigen van het bestemmingsplan is hiervan de belangrijkste vanwege de mogelijkheid van het aantekenen van bezwaar. 


Lees hier de brief van Stas Mansveld aan de Tweede Kamer ‘Luchthaven Lelystad – milieueffectrapportage’


maandag 20 oktober 2014

Meetpunten voor Biddinghuizen

Wethouder Bleeker heeft bevestigd dat er meetpunten komen zodra de vliegroutes bekend zijn. Hiermee wordt  de situatie nu (zonder vliegveld Lelystad Airport) goed vastgelegd en wordt betrouwbaar vastgesteld wat er straks aan geluid bijkomt.

Lees het artikel 'Biddinghuizen krijgt zo snel mogelijk meetpunten vliegtuiglawaai'

Europese unie pakt staatssteun regionale luchthavens aan

De Europese Unie heeft al eerder aangegeven dat zij niet meer akkoord gaat met staatssteun aan regionale luchthavens. Eelde en Maastricht mogen zich verheugen op de belangstelling van de EU en moeten waarschijnlijk miljoenen staatssteun terugbetalen.

Voor Lelystad Airport betekent dit dat de overheden in de toekomst niet mogen bijspringen om de verwachten verliezen te compenseren. Dit zal Schiphol zelf moeten doen. Is dat trouwens geen verkapte staatssteun: dat Schiphol – 100% in handen van de overheid – een verliesgevende luchthaven overeind houdt?

Luchthavens of luchtkastelen

Het Radio 1 programma de Ochtenden besteedde een week lang aandacht aan regionale luchthavens.


 1. In deel 1 werd Eelde bezocht. De baan is verlengd voor een bedrag van tig miljoen. Sindsdien is het aantal vluchten afgenomen en zijn de verliezen nog verder opgelopen. In de rapportage vertelt de provincie Drenthe dat zij niet van plan is nog meer geld in de luchthaven te steken. 
 2. In deel 2 werd een bezoek gebracht aan Maastricht Airport. Deze luchthaven is zwaar verliesgevend. De provincie is al blij als ze niet meer dan 3 miljoen per jaar aan overheidsgeld hoeven bij te leggen. 
 3. Twente werd bezocht in deel 3. Dit plan is vorig jaar gesneuveld, toch blijven de voorstanders er nog steeds in geloven. Met pittige bijdrage van cabaretier Herman Finkers….. 
 4. Ook Lelystad Airport werd met een bezoek vereerd (deel 4). Jammer dat er geen tegenstanders zijn geïnterviewd en alleen Jop Fackeldey zijn welbekende pro-luchthaven-propaganda  weer eens mocht afdraaien. 
 5. Tot slot kwam luchtvaarteconoom Hans Heerkens aan het woord (deel 5). Hij meldt dat er in Nederland eigenlijk geen ruimte is voor regionale luchthavens. De trend in de luchtvaart is juist om alles zoveel mogelijk te concentreren. 


Geldteller loopt door

Zolang de raad van State geen uitspraak heeft gedaan over de plannen is het nog niet zeker dat de plannen daadwerkelijk doorgaan. Toch is nog het volgende ondernomen:Schiphol heeft bekend gemaakt het nieuwe Lelystad Airport op 1 april 2018 (geen grap) te willen openen.

Dronten staat voor belangen bewoners

Dronten komt aan de Alderstafel stevig op voor de belangen van Dronten en Biddinghuizen. Dit leidde tot een boze Hans Alders die Dronten wilde weigeren aan de Alderstafel. Er volgde een pittige brief van Dronten aan Alders. Hiermee volgt Dronten een interessant strategisch spoor. Aan de ene kant slaat zij stevig op tafel en worden de belangen van Dronten stevig naar voren gebracht.
Aan de andere kant laat Dronten zich niet wegsturen van de Alderstafel en blijft dus in gesprek. Dronten blijft een stevige stempel drukken op de Alderstafel.

Jan Klopman (CDA) merkt in een interview met omroep Flevoland fijntjes op "blijkbaar zijn de bezwaren van Dronten terecht, anders was Hans Alders niet zo geïrriteerd"

Werkgelegenheid Lelystad Airport valt tegen

De bedrijfskring Lelystad is ondertussen helemaal enthousiast over Lelystad Airport en ze hielden een symposium. Toch geloven ze zelfs daar niet in de duizenden banen van wethouder Fackeldey. De proluchthaven- enthousiastelingen van de bedrijfskring zijn al helemaal blij en gelukkig met hun doelstelling van maar liefst 20 nieuwe bedrijven erbij 5 jaar tijd. Deze doelstelling van de bedrijfskring staat in schril contrast met de ‘duizenden’ extra banen die door de gemeente Lelystad worden beloofd.

Uitbreiding Lelystad Airport wel nodig?

In Dubai wordt de grootste luchthaven ter wereld aangelegd die als ‘hub’ moet gaan functioneren. Het kan niet anders of dat gaat ten koste van grote Europese luchthavens. Air France-KLM zit nog steeds in zwaar weer is weer diep in de rode cijfers gedoken.
Ondertussen investeert Schiphol zelf 500 miljoen euro in een nieuwe pier voor het Europese verkeer. En de lowcost-carriers Easyjet en Ryanair krijgen een vaste base op Schiphol. Ondertussen zijn alle luchtvaartmaatschappijen tegen uitbreiding van Lelystad Airport of willen ze de uitbreiding uitstellen (KLM).

Een nieuwe pier, twee extra luchtvaartmaatschappijen die een base op Schiphol krijgen; is die uitbreiding van Lelystad Airport nog wel nodig?  Jos Nijhuis CEO van Schiphol daarover op BNR-nieuwsradio: “We blijven vasthouden aan de uitbreiding van Lelystad Airport in 2018”.  Het blijft merkwaardig waarom Schiphol zoveel haast maakt met de uitbreiding van Lelystad Airport.

Minister over uitbreiding Lelystad Airport: “MER is helemaal niet nodig, dus……..”

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) stelde tijdens het vragenuurtje vragen aan de minister Schultz van Haegen over uitbreiding van Lelystad Airport: “de MER bevat grote hiaten, moet er niet opnieuw een discussie plaatsvinden in Tweede Kamer over nut en noodzaak van de uitbreiding van LA. Dit keer wel met correcte en complete informatie?”
De minister wist fijntjes te vertellen dat een MER wettelijk niet nodig is (?!). De regering voert echter wel een MER uit dus is al veel zorgvuldiger dan nodig, aldus de minister. Een nieuwe discussie over nut en noodzaak van LA is wat betreft de minister dan ook niet nodig. De besluitvorming wordt gewoon doorgezet.

Onderzoek CPB toekomst en groeiprognoses Schiphol

Er is wel.... niet.... wel..... niet.... toch wel een CPB onderzoek naar de toekomst en groei van Schiphol en daarmee ook indirect naar nut/noodzaak uitbreiding van Lelystad. Stas Mansveld in een uiterst vage uitspraak daarover naar aanleiding van kamervragen van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) "De studie leidt niet tot voorspellingen van de toekomst, maar brengt mogelijke lange termijnontwikkelingen in kaart". De studie leidt volgens de staatssecretaris "tot een aantal mogelijke toekomstscenario's, die worden gebruikt bij het voorbereiden van beleidsbeslissingen. Om een beeld te krijgen van mogelijke lange termijnontwikkelingen verkennen CPB en PBL momenteel diverse onzekerheden". Naar verwachting leveren CPB en PBL de eindresultaten van de studie eind 2015 op, en dat is ruim na het nemen van het luchthavenbesluit over Lelystad Airport.

Lees het artikel ‘Ondanks ontkenning wel degelijk CPB-onderzoek onzekerheden Schiphol”

Dion Gaus (PVV) diende een motie in voor een onafhankelijk onderzoek naar de economische haalbaarheid van Lelystad Airport. Deze motie haalde het niet.

Ondertussen in politiek Den Haag

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) constateert dat de discussie in de Tweede Kamer werd gevoerd op basis van onvolledige informatie en wil een nieuw debat over de uitbreiding van Lelystad Airport. Ook stelde zij vragen tijdens het vragenuurtje. Dion Gaus (PVV) diende een motie in om een onafhankelijk onderzoek naar de economische haalbaarheid te laten uitvoeren.
Beide initiatieven liepen stuk op de kamermeerderheid van de PvvdA.

Bekijk hier het vragenuur met Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en minister Schultz van Haegen

Uitstel besluit uitbreiding Lelystad Airport door tekortkomingen MER

De onafhankelijke MER commissie heeft de MER beoordeeld. De MER commissie schrijft in haar advies dat er tekortkomingen in de MER zitten. Het ministerie probeert dit zo snel mogelijk in te vullen, maar hierdoor loopt de besluitvorming vertraging op. Toch wil Stas Mansveld nog steeds dit jaar het luchthavenbesluit nemen. De Raad van State heeft haar oordeel over de plannen tot januari 2015 uitgesteld.

De MER commissie constateert in haar advies dat de MER de volgende essentiële tekortkomingen heeft:

 1. De invloed van de uitbreiding van Lelystad Airport op natuurgebieden ontbreekt in de MER of is onjuist. Dit geldt voor de stikstofproblematiek en de verstoring van vogels. Informatie over maatregelen die nodig zijn tegen vogels om de vliegveiligheid te vergroten ontbreekt compleet in de MER. Denk hierbij aan het afschieten van vogels, verstoren van nesten en dergelijke. Een ernstige tekortkoming vanwege de nabijheid van het belangrijke vogelwalhalla ‘de Oostvaardersplassen’. 
 2. Het rapport geeft het aantal gehinderden mensen niet goed weer. Nieuwbouwlocaties zoals Oosterwold (16.000 woningen) zijn niet meegenomen in de berekeningen. Verder is onduidelijk hoe wordt omgegaan met permanente bewoning van o.a. de Boschberg en Bremerberg. 


Vliegop/Dorpsbelangen Biddinghuizen en de gemeente Dronten hebben deze tekortkomingen genoemd in hun bezwaarschriften.

Verder noemt de MER Cie nog de volgende zaken:

 • Het is onwenselijk om een aantal onderzoeken – zoals bijvoorbeeld naar de invloed op Natura 2000 gebieden -  vooruit te schuiven en niet te mee te nemen in de besluitvorming;
 • Er moet een actuele meting van de hinderbeleving en gezondheid komen voorafgaan aan het luchthavenbesluit;
 • De gevolgen van uitplaatsing van de kleine luchtvaart (general aviation) moet in beeld worden gebracht. 
 • De consequenties en eventuele hiervoor benodigde maatregelen voor de ecologische hoofdstructuur moeten in beeld worden gebracht;
 • De brandstof voor de vliegtuigen wordt per tankauto aangevoerd. Een worst-case-schatting moet eventuele problemen vroegtijdig aan het licht brengen en er moet nagedacht worden over maatregelen;
 • Er moet een aanvullende beoordeling komen om de consequenties en beperkingen voor windenergie in beeld te brengen. 


Onderstaand citaat geeft het standpunt van de MER cie weer:

Het rapport laat zien dat schade aan de natuur niet is uit te sluiten. Voorbeelden zijn schade aan kwetsbare bosgebieden op de Veluwe door de luchtverontreiniging van het vliegverkeer en schade aan vogels in en rondom de Oostvaardersplassen door verstoring. Het rapport geeft aan dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur pas later wordt afgerond. De Commissie vindt het onterecht dat dit onderzoek wordt doorgeschoven. De uitkomsten hiervan zijn namelijk belangrijk voor het luchthavenbesluit. Ook houdt het rapport onvoldoende rekening met (toekomstige) ernstig geluidgehinderden in nieuwe woonwijken, bijvoorbeeld tussen Almere en Zeewolde. De Commissie adviseert daarom het overzicht van het totale aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden alsnog compleet te maken.De Commissie vindt het belangrijk dat deze informatie beschikbaar is, voordat de staatssecretaris een besluit neemt over de uitbreiding van de luchthaven, omdat ze bepalend kan zijn voor de haalbaarheid van de luchthaven en voor de keuze van vliegroutes.
Klik hier om het hele advies van de MER commissie te lezen. 

Extra aandacht is positief
De punten die door de MER commissie worden genoemd moeten worden ingevuld voordat er een besluit wordt genomen. Als dit niet of niet voldoende gebeurt dan kan dit leiden tot een afkeuring door de Raad van State. Ook de Raad van State neemt langer de tijd om de plannen goed te beoordelen. De ervaring met deze plannen is dat hoe langer je ernaar kijkt hoe meer rammelende zaken je vindt. Geldt dat ook voor de Raad van State?