vrijdag 1 augustus 2014

UPDATE Zienswijzen - stand van zaken

Gisteren sloot de termijn voor het indienen van zienswijzen luchthavenbesluit Lelystad Airport. Via de website van 'Vliegopbhz.nl' werden in totaal 613 zienswijzen ingediend. Het uitprinten van deze zienswijzen zou 2460 A4-tjes hebben gekost. Uiteraard zijn er voor deze zienswijzen geen bomen gesneuveld maar zijn deze digitaal aangeleverd bij het ministerie I&M via een vooraf afgesproken format.

Gisteren (om 17.00 uur) waren er 256 andere zienswijzen binnengekomen bij het ministerie.

UPDATE: de totaal teller (inclusief zienswijzen per post) van zienswijzen staat volgens Omroep Flevoland op  'bijna 1000'.  

Een aantal mensen hebben ons hun zienswijze opgestuurd. Daarnaast hebben een aantal gemeenten en organisaties hun zienswijze online gezet. Een kleine bloemlezing:


  • Vliegroutes: op het oude land vragen ze of de vliegtuigen niet nog langer boven Flevoland kunnen blijven zodat ze nog hoger zitten voor ze richting het Oude Land afbuigen. In Flevoland wordt er juist voor gepleit de routes nog een stukje richting het Oude Land te verleggen. Ook vragen mensen zich af waarom de toestellen geen gebruik mogen maken van de TMA Schiphol. Ze kunnen dan namelijk 'gewoon' opstijgen zonder eerst met allerlei bochten 50 kilometer lang en laag over Flevoland te vliegen. "De uitbreiding is tenslotte bestemd voor Schiphol, dus waarom mag het Schiphol vliegverkeer dan niet een beetje gehinderd worden" vragen een aantal mensen zich af. 
  • Geluid: "teveel herrie" "permanente recreatiewoningen zijn niet meegeteld" "er is helemaal geen rekening gehouden met recreatie" "huidig vliegtuiglawaai van Schiphol is helemaal niet meegenomen in de berekeningen" "Flevoland is nu relatief rustig. Daar wordt op geen enkele manier rekening mee gehouden"
  • Economische onderbouwing: 'Waarom een luchthaven aanleggen als de verkeersvliegers, de reisbranche en alle luchtvaartmaatschappijen tegen zijn" "Lelystad Airport is niet nodig: Schiphol, maar ook de vliegvelden van Eindhoven, Eelde, Maastricht en Weeze hebben nog ruim voldoende capaciteit"  "Prognoses groei vliegverkeer en businesscase rammelen aan alle kanten"
  • Vogels: "waarom een vliegveld aanleggen op nog geen 6 kilometer van de Oostvaardersplassen, rondom Schiphol geldt namelijk een 'vogelvrije' zone van 20 kilometer"  "ook in het open middengebied komen veel roofvogels en ganzen voor: gevaar voor vliegtuig-vogelbotsingen"
  • (Biologische) landbouw: gevaar voor vermindering van kwaliteit door depositie van de uitlaatgassen van vliegtuigen.
  • Windmolens: door hoogtebeperkingen wordt de mogelijkheid voor nieuwe (hoge) molens sterk beperkt. 
  • Stikstof: stikstofdepositie is niet of niet voldoende meegenomen in de MER. Voor gevoelige gebieden zoals de Veluwe kan dit aspect wel eens kritisch zijn. 
Verdere procedure
 Het ministerie komt met een reactienota (in september). De onafhankelijk MER commissie komt met een  advies over de MER. De Raad van State laat haar licht nog over de plannen schijnen en kan de plannen afkeuren, uitstellen of om aanpassingen vragen.
De Staatssecretaris hoopt - heel ambitieus - op 1 november 2014 een definitief luchthavenbesluit vast te stellen.

En na het luchthavenbesluit?
Dan moeten er nog verschillende vergunningen worden aangevraagd voor de luchthaven. 'Vliegop' zal dit volgen en bezwaar aantekenen als dit zinvol is. Met name de bestemmingsplanwijziging kan nog interessant worden.

Zodra er wat te melden is, zullen we dat doen via de gebruikelijke kanalen zoals twitter, Facebook en de  nieuwsbrief.