zondag 23 februari 2014

Luchthaven absoluut geen gelopen race

“Protesteren tegen de vliegroutes en de uitbreiding luchthaven Lelystad heeft geen zin want het is toch allemaal al besloten”, aldus sommige lijdzame Biddinghuizenaren. Niet is minder waar!  Er is op dit moment geen formeel besluit om de luchthaven uit te breiden en een vliegroute over Biddinghuizen te leggen. De minister, de Tweede kamer en de Raad van State moeten zich nog over de plannen buigen en een formeel besluit nemen. Ook het bestemmingsplan moet nog aangepast worden. Er zijn dit jaar nog volop kansen om de plannen en besluiten te beïnvloeden en bezwaar aan te tekenen.

Dorpsbelangen heeft daarom een tweetal werkgroepen opgericht die beide opereren onder de naam “Vliegop uit Biddinghuizen”. Ruim twintig enthousiaste en kundige Biddinghuizenaren zetten hier hun schouders onder.

De eerste werkgroep ‘bezwaar’ gaat aan de slag om een keigoed bezwaarschrift in elkaar  te zetten. Ze gaan hiervoor de metershoge dossiers vol met onbegrijpelijke ambtenarenvaagtaal doornemen. Geen voetnoot zal ontsnappen. In 2003, 2007, 2009 en 2011 zijn de uitbreidingsplannen door bezwaarmakers tegengehouden. We gaan nu weer proberen de plannen tegen te houden of te laten aanpassen.

De tweede werkgroep ‘acties’ gaat acties organiseren gericht op de media en de provinciale, gemeentelijke en landelijke politiek. De minister, staatsecretaris, tweede kamer en de lokale politici zullen weten hoe Biddinghuizen erover denkt.

De werkgroepen zijn inmiddels hard aan het werk. Er wordt samengewerkt met andere actie- en bewonersgroepen. Zodra er nieuws te melden is, zullen de werkgroepen dat doen via Facebook, BHZnet en de Biddinghuizen Aktueel. Ook jij kan straks mee doen met acties of bezwaar aantekenen.

Luchtvaartmaatschappijen geen belangstelling voor Lelystad Airport

In het NRC van afgelopen vrijdag een artikel over het gebrek aan belangstelling van de luchtvaartmaatschappijen voor Lelystad Airport. Het NRC citeerde uit een emailwisseling tussen  Ad Rutten, (Schiphol)  en Rob Huyser (ministerie).

Huyser drong vorig jaar maandenlang aan op meer duidelijkheid over de ‘marktinteresse’ voor Lelystad. Hij voelt de hete adem van de Tweede Kamer in zijn nek, die bij elk debat aan Mansveld vraagt of er wel belangstelling is. Huyser schrijft “De geringe voortgang en een aantal serieuze onzekerheden baren mij zorgen.”
Ad Rutten “deelt” die zorg, schrijft hij terug: “De meest betrokken individuele airlines spreken nadrukkelijk uit dat zij niet uitgeplaatst wensen te worden.”Schiphol sluit niet uit dat in de eerste fase minder dan de geplande 25.000 vluchten worden verplaatst.
Huyser: “Ik kan niet anders dan constateren dat de interesse op dit moment mager is.”

Een luchthaven aanleggen waar niemand naar toe wil.......... Dat klinkt als een heel slecht idee.

Omwonenden vertragen uitbreiding Lelystad Airport

Onlangs kregen de omwonenden (CDO) gelijk van de Raad van State. De gemeente Lelystad wilde alvast het bestemmingsplan wijzigen, maar daar werd een stokje voor gestoken. De Raad van State oordeelde dat eerst alle (milieu)onderzoeken afgerond moeten zijn voor de gemeente Lelystad het bestemmingsplan mag wijzigen. Het Lelystadse argument "zo'n startbaan is alleen maar een strook asfalt"' werd door de RvS afgewezen. Toch is dit alleen maar uitstel, want na het luchthavenbesluit zal de gemeente Lelystad opnieuw de bestemmingsplanwijziging in procedure brengen.

De hele uitspraak van de Raad van State kun je hier lezen.

Hieronder het belangrijkste fragment.
Met betrekking tot het standpunt van de raad dat onderzoek - bijvoorbeeld wat betreft het aspect milieu - kan plaatsvinden op het moment dat van de besteden wijzigingsbevoegdheden gebruik wordt gemaakt, overweegt de Afdeling, met verwijzing naar haar uitspraak van 20 december 2006, zaak nr. 200508487/1, dat met het bestaan van de wijzigingsbevoegdheden in het plan de aanvaardbaarheid van de nieuwe bestemmingen binnen de gebieden waarop de wijzigingsbevoegdheden betrekking hebben in beginsel als een gegeven kan worden beschouwd indien voldaan wordt aan de bij het plan gestelde wijzigingsvoorwaarden. Indien een wijzigingsbevoegdheid een bestemming mogelijk maakt die het woon- en leefklimaat dan wel bedrijfsbelangen raakt, dient aan het plan dan ook voldoende onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de nieuwe bestemming op dat woon- en leefklimaat en de desbetreffende bedrijfsbelangen ten grondslag te liggen. Het voorgaande in aanmerking genomen kan het standpunt van de raad dat geen onderzoek hoefde te worden verricht naar de aanvaardbaarheid van de ontwikkelingen die met de bestreden wijzigingsbevoegdheden mogelijk kunnen worden gemaakt, niet worden gevolgd. Het betoog van CDO en [appellante sub 3] dat onvoldoende onderzoek is verricht om de planologische aanvaardbaarheid van de met die wijzigingsbevoegdheden voorziene ontwikkelingen aan te tonen, slaagt.


Hoe denkt de Dronter politiek over Lelystad Airport

Hier vind je een handig overzicht van de standpunten van de Drontense politieke partijen ten aanzien van Lelystad Airport.

Ook tijdens het OVDD-debat werd er gesproken over de Luchthaven Lelystad. Hieronder een debat tussen Jan Klopman (CDA: voor luchthaven, maar tegen de overlast) en Paul Vermast (GroenLinks: tegen).

Klik hier om direct naar het desbetreffende fragment te gaan.En de PvdA....? Die vindt het erg jammer dat de Luchthaven Lelystad een verkiezingsthema is.

maandag 10 februari 2014

Standpunten partijen gemeenteraad Dronten

Met de verkiezingen voor de deur is het handig om te zien hoe de verschillende partijen in de gemeenteraad denken over Lelystad Airport. Hieronder een overzicht. Dit overzicht is geknipt en geplakt uit de programma's 2014-2018 van de partijen die op dit moment in de gemeenteraad zitten of meedoen aan de verkiezingen. Klik op de partijnaam voor de oorspronkelijke bron als je het nog eens na wilt kijken.

CDA:
Dronten ondersteunt met alle andere regionale partners de verdere ontwikkeling van vliegveld Lelystad. Ook voor onze gemeente zijn de kansen en mogelijkheden van het vliegveld voor de groei van economie en werkgelegenheid van groot belang. Met het oog op het beperken van geluidsoverlast vecht de gemeente onverkort voor slimme, overlast beperkende aanvliegroutes (offset-approach).

VVD:
De uitbreiding van vliegveld Lelystad is mogelijk gemaakt door een nieuw luchthavenbesluit. De VVD wil dat de inwoners van Dronten zo weinig mogelijk geluidsoverlast ervaren van het vliegveld. Met name de aanvliegroute en de hoogte van de vliegtuigen in de nabijheid van woonkernen is van belang. De VVD wil dat een strenge handhaving toeziet op de naleving van afspraken rondom de hoogte en de aanvliegroute. De gemeente speelt hierin een actieve rol. De VVD wil dat de er een meldpunt wordt inricht waar burgers hun klachten kwijt kunnen over geluidsoverlast veroorzaakt door vliegverkeer van en naar vliegveld Lelystad.

PvdA:
Het is waarschijnlijk dat het vliegveld Lelystad een overlooplocatie van Schiphol wordt. De PvdA herkent de mogelijke economische aantrekkelijkheid (werkgelegenheid), maar wil geen vernietiging van andere waarden zoals: schone lucht, stilte en rust en biologische landbouwproducten. Dit lijkt voorkomen te kunnen worden door de start- en landingsbaan enkele graden te draaien.

D66:
D66 onderkent de economische mogelijkheden die een vergroting van vliegveld Lelystad kan hebben voor onze gemeente. Wij vinden een uitbreiding van de activiteiten op vliegveld Lelystad bespreekbaar, mits er sprake is van beperkte overlast en mits er sprake is van een aantoonbare uitbreiding van de werkgelegenheid in onze gemeente. 

Leefbaar Dronten:
LD is geen voorstander van een ontwikkeling naar een groter vliegveld in de omgeving van Dronten. Mocht uitbreiding toch doorgaan, dan dienen in ieder geval de vliegroutes niet boven de dorpskernen te liggen. Ook is het zaak om de gevolgen  voor de volksgezondheid en de kwaliteit van de omliggende landbouwgronden te monitoren.

GroenLinks Dronten is geen voorstander van een verdere uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Als enige partij in Dronten geeft GroenLinks al jaren aan dat de luchthaven voor onze gemeente enkel herrie, stank en (geluids)overlast zal betekenen, terwijl het niet de werkgelegenheid zal opleveren die nu wordt voorgespiegeld. 

GroenLinks blijft zich op lokaal, provinciaal en landelijk niveau verzetten tegen de uitbreiding van de luchthaven. Speciale aandacht hebben we voor de routes die vliegtuigen volgen bij het opstijgen en landen. Biddinghuizen, Dronten-West en Swifterbant gaan daarvan vooral de negatieve gevolgen ondervinden. Dit stemt GroenLinks tot grote zorg. 

Daarnaast wil GroenLinks dat Europese vluchten worden verminderd en daadwerkelijk belast. De belastingvrijstellingen voor de luchtvaart dienen in Europees verband te worden afgeschaft. Een hoogwaardig netwerk van hogesnelheidstreinen is een prima alternatief voor Europese vluchten. GroenLinks wil daarom dat de gemeente hierin het goede voorbeeld neemt. Reizen van ambtenaren en college dienen bij voorkeur met het openbaar vervoer te worden gemaakt.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor de herontwikkeling/herstructurering in die gebieden waar het hard nodig is. Het vliegveld Lelystad is op een strategische plek gelegen, niet ver van  Dronten. De ChristenUnie wil dat het vliegveld ook in de toekomst op deze locatie blijft omdat het daar goed aansluit bij de locale economie.

In principe zijn wij tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Helaas ligt deze besluitvorming achter ons en is het niet waarschijnlijk dat hier op lokaal gebied veel aan veranderd kan worden. Uitbreiding van het vliegveld moet plaatsvinden binnen de in 2004 overeengekomen kaders. Geluids- en milieuoverlast dienen beperkt te blijven tot de toen overeengekomen grenzen. 
Omwonenden en bedrijven binnen de gemeente die onaanvaardbare overlast ondervinden moeten ruimhartig gecompenseerd worden. Ook willen wij dat er goede nulmetingen worden gedaan. Niet alleen op het gebied van geluidsoverlast, maar ook betreffend huizenprijzen en gezondheid. Indien blijkt dat er hier een negatief effect ontstaat zullen we niet schromen om luchthaven Schiphol hiervoor aansprakelijk te stellen. 

Geen relevante informatie over luchthaven Lelystad. 

Geen relevante informatie over luchthaven Lelystad. 


Telegraaf.nl: "Volkswoede om Lelystad Airport"


zondag 9 februari 2014

Procedure en mogelijkheden bezwaar

De uitbreiding van Lelystad Airport valt onder de crisis- en herstelwet. Dit betekent een korte procedure en slechts beperkt de mogelijkheid om bezwaar te maken.

De procedure ziet er als volgt uit:
 1. Eind maart 2014 zijn de MER en de businesscase beschikbaar. Tegen deze stukken kunnen geen zienswijzen worden ingebracht.
 2. De businesscase en de MER zijn de bouwstenen voor het Luchthavenbesluit. Op basis van deze informatie wordt het Luchthavenbesluit opgesteld.
 3. Na beraadslaging in het de Ministerraad zal het ontwerp-luchthavenbesluit gedurende 6 weken ter inzage liggen. In deze periode wordt het ontwerp ook naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd voor behandeling. Je kunt in deze periode een zienswijze indienen. Vermoedelijk is deze periode in mei/juni/juli 2014. 
 4. Vervolgens gaat het hele pakket voor toetsing naar de Raad van State. De Raad van State zal een advies maken voor de Minister. Ze zal dus niet rechtspreken, maar adviseren.
 5. Tot slot neemt de Minister een besluit en is het Luchthavenbesluit definitief (volgens planning op 1 november 2014). 

Lelystad Airport is het vliegveld waar niemand naartoe wil

Er is toch iets geks aan de hand met Lelystad Airport. Dat een belangrijk deel van de Biddinghuizenaren het niet ziet zitten, is wel duidelijk.

Maar het is nog veel gekker. De uitspraak '“Lelystad Airport is het vliegveld waar niemand naartoe wil” komt van Schipholdirecteur Ad Rutten. Hij bedoelde het als grapje, maar zoals de meeste grapjes zit er een kern van waarheid in.

Alle luchtmaatschappijen hebben ondertussen in de media laten weten niet naar 'dat tochtige veld' in de polder te willen gaan. Volgens de Lelystadse wethouder Fackeldey is dat 'gewoon' onderhandelingstactiek.
Ook de reiswereld zit Lelystad Airport helemaal niet zitten. De ANVR liet zich zeer kritisch uit over Lelystad Airport.

Hans Alders houdt de moed erin. Hij wil luchtvaartmaatschappijen verleiden met lage tarieven. De directeur van Luchthaven Lelystad spreekt over 'one digit' tarieven, dus 9 euro of minder. Op Schiphol moet per passagier zo'n 23 euro betaald worden. Het is een raadsel hoe er ooit geld met die luchthaven verdiend kan worden. En dat is blijkbaar nog steeds een probleem. Er is nog steeds geen businesscase, dit is weer eens met een maand uitgesteld.

Ondertussen leiden andere regionale Luchthaven zoals Eelde, Maastricht en verschillende Duitse luchthavens enorme verliezen. In de Tweede Kamer is inmiddels de eerste subtiele vergelijking met de Betuwelijn gemaakt.....

Hoeveel vliegtuigen per dag van en naar Lelystad Airport?

Tijdens de presentatie van Hans Alders werd gevraagd hoeveel vliegtuigen er per dag laag over zullen komen. Daar kon hij toen geen antwoord op geven, want de precieze invulling daarvan is nog niet bekend.

Om toch een indruk te geven is voor dit artikel gekeken naar het gebruik van Schiphol (bron). Dit is vervolgens vertaald naar de Lelystad Airport, uitgaande van 45.000 vluchten/jaar. Dit leidt tot de volgende aantallen:


 1. Januari         102 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 2. Februari        108 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 3. Maart           112 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 4. April           130 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 5. Mei             133 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 6. Juni            133 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 7. Juli            137 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 8. Augustus        136 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 9. September       135 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 10. Oktober         130 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 11. November        115 (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
 12. December        108  (gemiddeld vliegbewegingen/dag)
(voor de rekenaars: dat is gemiddeld 123,25 per dag * 365 dag/jaar = 44986,25 /jaar)

Er wordt in de zomer dus meer gevlogen dan in de winter. Voor Lelystad - waar uitsluitend vakantieverkeer vertrekt - zal dit effect vermoedelijk nog groter zijn. 
Uitgaande van de variant B+ komt het vertrekkende (westenwind) of het inkomende (oostenwind) verkeer over Biddinghuizen. Je moet de aantallen dus nog delen door twee om te komen tot het aantal laagvliegende Boeiings en Airbussen boven Biddinghuizen. Daarnaast blijft de kleine luchtvaart natuurlijk nog deels bestaan. En ook het huidige vliegverkeer van en naar Schiphol (6000 voet) blijft natuurlijk gewoon aanwezig. 

zondag 2 februari 2014

Biddinghuizen krijgt geluidsmeetpunt vliegtuiglawaai

B&W van Dronten stemmen in met een meetpunt in de buurt van Biddinghuizen. Hiermee volgt het dagelijks bestuur van de gemeente de wens van GroenLinks en het CDA.(bron: omroep Flevoland)

Hoe werkt zo'n geluidsmeetpunt?
Het meetpunt bestaat uit een drietal vaste microfoonopstellingen die continue het geluid meten. De microfoons worden een paar straten uit elkaar geplaatst in een driehoek. Hierdoor kan het vliegtuiglawaai betrouwbaar worden gemeten. Door de driehoeksopstelling kan de richting van het geluid worden bepaald. Omdat er drie meetpunten zijn kunnen verstoringen - zoals een luidruchtige brommer - worden herkend en indien gewenst uit de resultaten worden gehaald.

In Dronten-West staat al bijna vijf jaar zo'n meetpunt.

Wat kun je ermee?
Het is de bedoeling in 2014 te starten met de metingen, dus als de vliegtuigen nog niet vliegen. Zo leg je de huidige situatie (nulmeting) dus goed vast. Handig om later nog eens naar terug te grijpen, bijvoorbeeld als die mooie voorspellingen en berekeningen toch niet helemaal blijken te kloppen.
Als het vliegverkeer is gegroeid tot 25.000 vluchten, is er een tussentijdse evaluatie voorzien. Ook dat is een mooi moment om met de werkelijke getallen (en dus niet alleen berekeningen) op tafel te komen.

Wat kost het?
Circa 11.000 euro per jaar. De gemeente Dronten neemt deze kosten voor haar rekening.

Wanneer komt het geluidsmeetpunt er?
Zodra zeker is dat de uitbreiding doorgaat en de routes definitief zijn. Dit zal in november 2014 het geval zijn volgens planning.

Worden we er blij van?
We gaan natuurlijk proberen de vliegroutes bij Biddinghuizen vandaan te houden en we proberen de uitbreiding van Lelystad Airport te voorkomen. Mocht dat niet lukken dan kunnen we met de geluidsmetingen de werkelijke overlast in beeld brengen en daarmee onderbouwd een klacht of protest indienen.
Presentatie Hans Alders over vliegroutes Lelystad Airport

Op 29 januari 2014 gaf Hans Alders een voorlichting voor circa 800 mensen in de Voorhof te Biddinghuizen over de vliegroutes van Lelystad Airport.

Hieronder tref je de presentatie aan. Het geluid van de presentatie kun je hier beluisteren (MP3, ook online te beluisteren). De getoonde animaties kun je hier terugkijken.

DOE MEE: Onderzoek vliegverkeer Flevoland

De redactie van dagblad de Stentor is benieuwd naar de mening over de plannen voor het vliegverkeer boven de provincie Flevoland.

Hier kun je de enquête van de Stentor over het vliegverkeer van Lelystad Airport invullen.